1. Biên bản Họp phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn

2. Đề nghị công nhận kết quả phân loại đoàn viên, chi đoàn Kết quả bình xét đoàn viên ưu tú

3. Biên bản họp xét đề nghị công nhận đoàn viên ưu tú

4. Phiếu đánh giá, phân loại đoàn viên

5. Giấy chứng nhận Đoàn viên

6. Giấy giới thiệu

7. Kế hoạch tổ chức cuộc thi